A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицький ліцей "Академічний" Галицької районної ради Івано-Франківської області

Науково-методична тема на 2017-2022 рр.

Дата: 26.08.2017 15:14
Кількість переглядів: 124

Програма роботи над науково-методичною темою:

«Розвиток професійної компетентності вчителів та  обдарувань гімназистів
як основа моделювання інноваційного освітнього простору»

 

Мотивація вибору науково-методичної теми

«Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі,
не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя
з природженою здатністю жити успішно і щасливо.
А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками,
які допомогли б нам її реалізувати якомога ефективніше».
Р. Т. Кіосакі

 

Реалії сьогодення вимагають від випускників загальноосвітньої школи бути готовими долучитися до активної суспільної діяльності, бути здатними практично розв’язувати життєві та професійні проблеми, що постають перед ними, свідомо робити моральний вибір та знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях і нести за них відповідальність. Тому завданням нашого закладу повинна стати підготовка випускника, здатного адекватно реагувати на зміни оточуючого світу, озброєного компетентностями, які дозволять йому реалізовувати свої потенційні можливості. Отже, виникає об'єктивна потреба удосконалення навчально-виховного процесу, в якому б створюватися передумови успішної освіти.

Організувати таке навчання можливо шляхом  впровадження в практику роботи вчителями гімназії сучасних підходів (компетентісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного) до викладання навчальних предметів, новітніх освітніх технологій, що вимагає від педагога високої професійної майстерності та компетентності. Про відповідний освітній рівень педагога, як головну передумову здійснення навчання і виховання, писали видатні педагоги-гуманісти ХХ століття С.Русова та В.Сухомлинський. С.Русова підкреслювала, що педагог повинен мати “широку схему освіти”, “високу освіту” – загальну і фахову, яку зуміє використовувати у житті, викликаючи у дітей інтерес і цікавість. В.Сухомлинський писав про ерудованого, інтелектуально розвиненого вчителя, зокрема, про досконале володіння ним знаннями зі своєї спеціальності. Вчитель, на його думку, повинен знати в десять, двадцять разів більше, ніж буде викладено на уроці. Тільки за такої умови педагог зможе пробудити інтерес до пізнання, жадобу знань в учнів.

Тому гімназія сформулювала науково-методичну тему, над якою працюватимуть педагоги закладу в 2017-2022 рр.:

«Розвиток професійної компетентності вчителів та  обдарувань гімназистів як основа моделювання інноваційного освітнього простору»

Провідна ідея: створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів  та розвитку обдарувань гімназистів.

Завдання:

 1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу. 
 3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
 4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
 5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
 6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.
 7. Сприяти його поширенню передового педагогічного досвіду вчителів закладу шляхом друку у фахових виданнях, презентації на гімназійному та освітніх сайтах.

 

Науково-теоретичне обґрунтування

Довго сам учися,
якщо хочеш учити інших.
У всіх науках і мистецтвах
плодом є правильна практика
Григорій  Сковорода

 

В основі роботи над новою науково-методичною темою лежить аналіз проблем, який був проведений за такими критеріями: рівень готовності вчителів школи до інноваційної діяльності, їх інноваційна, професійна та методична культура, інноваційний потенціал і професійна компетентність.

Аналіз фахової літератури показав, що педагогічна наука так визначає вказані поняття:

 • інноваційна діяльність педагога – включення педагога в діяльність зі створення, освоєння, використання педагогічних новацій в освітній установі певного інноваційного середовища;
 • інноваційна культура – це знання, уміння, досвід цілеспрямованої підготовки комплексного впровадження й усебічного освоєння нового в різних галузях людської життєдіяльності при збереженні в інноваційній системі динамічної єдності старого, сучасного й нового: іншими словами, - це вільне творіння з дотриманням принципу спадкоємності;
 • інноваційний потенціал педагога – сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, яка виражає готовність удосконалювати педагогічну діяльність і наявність внутрішніх засобів і методів, які забезпечують цю готовність;
 • методична культура – це рівень довершеності, певної досконалості, якого досяг педагог під час активної, цілеспрямованої навчально-виховної діяльності;
 • професійна культура – соціально-професійна якість суб’єкта праці, яка включає сукупність принципів, норм, правил, які сформувалися історично, регулюють професійну діяльність людини;
 • професійна компетентність – інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а також моральну позицію фахівця.

Сучасна дійсність ставить перед педагогом завдання удосконалення вказаних характеристик та якостей як шлях до підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Саме це складатиме зміст методичної роботи.

 

Термін реалізації програми: 2017-2022 роки.

 

Етапи роботи над науково-методичною темою:

І етап (діагностичний): 2017-2018 навчальний рік – теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми

ІІ етап (конструктивно – моделюючий):  2018- 2019 навчальний  рік – визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу.

Основні завдання: мотивація, стимулювання, науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії.

ІІІ етап (апробаційно – впроваджувальний): 2019-2020 навчальний рік – розроблення й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

ІV етап (практичне дослідження проблеми): 2020-2021 н.р. - спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Формування у гімназистів  навичок пошуково-дослідницької роботи»

V ЕТАП (узагальнюючий, підсумковий): 2021-2022 н.р. - аналіз результатів опанування науково-методичною проблем,  узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

 

Перспективний план роботи Галицької гімназії
над науково-методичною проблемою

«… перетворення наукових істин у
живий досвід творчої праці –
це найскладніша сфера
дотикання науки до практики.»

В.О. Сухомлинський

 

І етап:  2017 - 2018 навчальний рік – підготовчий

Мета: формування особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу; осмислення науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного освітнього простору.

 

Завдання:

 • організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;
 • оволодіння основними положеннями тем;
 • ознайомлення з нормативною базою освіти;
 • аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;
 • аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);
 • осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми;
 • побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів;
 • забезпечення наступності методичної роботи.

Зміст роботи:

 1. Анкетування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми.
 2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.
 3. Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.
 4. Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному  кабінеті  закладу.
 5. Створення картотеки ППД з проблемної теми.
 6. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми.
 7. Визначення провідних напрямків діяльності кафедр та МО класних керівників з питань реалізації даної  проблеми .
 8. Удосконалення гімназійного  сайту та  робота з ним.

 

Форми роботи:
методичні наради, консультації, педагогічні ради, науково-теоретичний семінар,психологічний тренінг, методичний форум, робота кафедр та МО класних керівників, робота творчої групи «Вчительська ватра», випуск методичних бюлетенів, інформаційних листів, психолого-педагогічний консиліум, методичні декади, самоосвіта, діагностування, анкетування, спостереження та аналіз уроків, планування, конструювання, моделювання, показ відкритих уроків, засідання методичної ради, творчі звіти учителів про самоосвіту, створення тематичних папок.

Очікувані результати:

 • психологічна готовність вчителів до підвищення фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною темою;
 • високий рівень володіння педагогами науково-теоретичною базою, осмислення ППД з проблемного питання;
 • створення моделі інноваційного освітнього простору.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора